ksiazka

Książka powinna być pomocna tym wszystkim, których interesują zagadnienia lingwistyki normatywnej, a którzy na co dzień nie mają kontaktu z językoznawcami i nie mogą dokonywać szczegółowych studiów w tej dziedzinie; wyposażona jest w aparat naukowy umożliwiający weryfikację przedstawionych zagadnień i skonfrontowanie zapatrywań autora z poglądami innych ba­daczy. Adresowana jest do grup społecznych, które mają wpływ na sam język oraz na postawy wobec języka polskiego. Zaliczam do nich badaczy polszczyzny, studentów kierunków humanistycznych, nauczycieli oraz dziennikarzy i nadawców medialnych. Uważam bowiem, że współczesna polszczyzna kształtuje się głównie pod wpływem mediów, zadaniem zaś humanistów jest dbałość o właściwe funkcjonowanie i rozwój narodowego środka komunikatywnego, traktowanego dzisiaj (wynika to z zapisów ustawowych) jako jedno z dóbr kultury narodowej. Kultura języka i teoria komunikacji językowej są przedmiotami wykładowymi w wyższych uczelniach, ich elementy znajdujemy także w programach szkół średnich, a nawet podstawowych, zauważa się jednak brak opracowania o charakterze podręcznikowym umożliwiającego studia nad problematyką normatywną we współczesnym językoznawstwie. Są to jednocześnie dziedziny wiedzy bardzo rozwinięte, wielowątkowe i wielopłaszczyznowe, co sprawia, że nawet osobom ze specjalistycznym przygotowaniem trudno je porządkować i w nich się poruszać. Jednocześnie w praktycznych decyzjach normatywnych nader często się pojawia konieczność przywoływania określonych sądów teoretycznych. Niniejsze opracowanie powinno zainteresowanym to ułatwić.

Książka1

 

Rosyjskie tłumaczenie książki Język w komunikowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 
RezedaZmysł węchu, zaliczany do tzw. zmysłów pierwotnych, w literaturze z różnych dziedzin nie zajmuje zbyt wiele miejsca bądź też jest całkowicie pomijany. Także cywilizacyjne, kulturowe, psychofizjologiczne i językowe aspekty poznania olfaktorycznego nie stanowią z zasady centrum zainteresowań badawczych. Tymczasem się wydaje, że dla językoznawstwa jest to zmysł nader interesujący, bo postrzegane nim zjawiska są najtrudniejsze do konceptualizacji. Punktem wyjścia do rozważań jest fragment „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima, w którym mistrz polskiego słowa, starając się odpowiedzieć na pytanie, jak pachnie rezeda, w poetycki sposób formułuje przynajmniej kilka istotnych zagadnień dotyczących nazywania zapachów.

 

 

 

 

Pół wieku

 

Książka Pół wieku kultury języka w Polsce (1945-1995) z perspektywy szybko mijających lat ukazuje rozwój polskiej myśli normatywnej, przedstawia wielość nurtów badawczych i postaw metodologicznych.