dr hab. inż. Artur Gramacki
Artur Gramacki
Pracuję na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych
Moje zainteresowania koncentrują się wokół metod statystycznej analizy danych oraz związanych z tym zagadnień obliczeniowych. Interesuję się też zagadnieniami związanymi z ogólnie pojętymi bazami danych, eksploracją danych oraz BigData. Brałem czynny udział w różnych projektach informatycznych z tego zakresu.
Mój służbowy e-mail: A.Gramacki@issi.uz.zgora.pl
Mój prywatny e-mail: A.Gramacki@gmail.com
Moje publikacje znajdziesz w systemie
Moje dane znajdziesz również w systemie
Mój plan zajęć na uczelni.


Informacje dla studentów

Do zdalnego łączenia się z tym serwerem polecam program PuTTY. Pobierz: putty.zip putty.exe

Do kopiowania plików między zdalnymi serwerami polecam program WinSCP

Termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "Bazu danych": 05.12.2018 (środa), godzina 10:00, sala 109 A-2.
Wyniki są tutaj.


Oprogramowanie

Oprogramowanie w wersjach, które używamy na zajęciach. Aby uniknąć ew. problemów typu "a u mnie jakoś nie działa" należy używać TYCH i TYLKO TYCH właśnie wersji. Oczywiście na stronach producenów można prawdopodobnie odnaleźć wersje zarówno nowsze, jak i starsze. Nie zmienia to jednak ogólnego założenia, że wszyscy studeni mają obowiązek na zajęciach używać dokładnie tych samych wersji programów, co prowadzący.


Wykłady, inne materiały pomocnicze

Podstawy relacyjnych baz danych
Podstawy baz typu NoSQL
Materiały pomocnicze na temat języka SQL - na przykładzie MySQL
Materiały pomocnicze na temat języka SQL - na przykładzie ORACLE
LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP)
PHP + ORACLE
CodeIgniter + MySQL demo
Blog - CodeIgniter demo(demo ze strony http://www.codeigniter.org.pl)
Framework Bootstrap
Funkcje formatujące w Oracle
Oracle - omówienie
Materiały pomocnicze na temat języka PL/SQL
Materiały pomocnicze na temat modułu Oracle Text
Hurtownie danych i Eksploracja danych (2 pierwsze wykłady)
AJAX
APEX (kopia offline materiałów z portalu apex.oracle.com)
Podstawy optymalizacji zapytań SQL w bazie ORACLE
Materiały pomocnicze na temat LaTeX-a
Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ
3 różne sposoby pracy w środowisku SAS Studio
R
Mapy w R

Laboratoria / Ćwiczenia

Bazy danych (MySQL)
Laboratorium 1: Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front
Laboratorium 2: Podstawy pracy z bazą MySQL
Laboratorium 3: Podstawy języka SQL (polecenia CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT)
Laboratorium 4: Zapoznanie się z wybranym programem wspomagającym projektowanie relacyjnych baz danych
Laboratorium 5: Implementacja przykładowej struktury bazy relacyjnej
Laboratorium 6: Podstawy języka SQL, część 1 (SELECT) Laboratorium 6, pliki
Laboratorium 7: Podstawy języka SQL, część 2 (GROUP BY)
Laboratorium 8: Podstawy języka SQL, część 3 (Złączenia)
Laboratorium 9: Podstawy języka SQL, część 4 (DML: INSERT, UPDATE, DELETE)
Laboratorium 10: Podstawy języka SQL, część 5 (DDL: CREATE, DROP, ALTER)
Laboratorium 11: Wybrane funkcje wbudowane
Laboratorium 12: Dostęp do danych zgromadzonych w bazie MySQL z poziomu przeglądarki internetowej z użyciem PHP Laboratorium 12, pliki
Laboratorium 13: Transakcje w bazach danych
Laboratorium 14: Tworzenie i wykorzystanie indeksów Laboratorium 14, pliki
Laboratorium 15: Import i eksport danych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwanie danych
Laboratorium 16: System przywilejów oraz zarządzanie użytkownikami Laboratorium 16, pliki

SQL SERVER
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Język C
Laboratorium 1: Wprowadzenie pracy w środowiski Code::Blocks
Laboratorium 2: Programy oparte o technikę rekurencji
Laboratorium 3-4: Projekt oraz implementacja gry Mastermind (czyszczenie ekranu można zrealizować jak w przykładzie)
Laboratorium 5-6: Projekt oraz implementacja programu "Obszary"
Laboratorium 7-8: Projekt oraz implementacja programu "Odwzorowanie bitowe"
Laboratorium 9-10: Reprezentacja wektorow adokumentów (ang.Term-by-Document Matrix)

Lista z zadaniami
escape sequences (użycie kolorów w konsoli tekstowej)

UNIX/LINUX
Podstawowe polecenia edytora vi
Praca z protokołem SSH
gdb Quick Reference
Program Library HOWTO
Podstawy pracy w systemie LINUX
Tworzenie najprostszych programów w języku C w œrodowisku LINUX
Debuger w systemie LINUX
Sterowanie procesem budowania programów – GNU make
Tworzenie oraz korzystanie z bibliotek programistycznych
Dystrybucja oprogramowania
Automatyczne tworzenie skryptu konfiguracyjnego (plik configure) z wykorzystaniem programów automake oraz autoconf. Omówienie programu install

Systemy operacyjne II
Podstawowe polecenia edytora vi
Ćwiczenia laboratoryjne - wszystkie instrukcje