dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. Uczelni
Artur Gramacki
Pracuję na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych
Moje zainteresowania koncentrują się wokół metod statystycznej analizy danych oraz związanych z tym zagadnień obliczeniowych. Interesuję się też zagadnieniami związanymi z ogólnie pojętymi bazami danych, eksploracją danych oraz BigData. Brałem czynny udział w różnych projektach informatycznych z tego zakresu.
Mój służbowy e-mail: A.Gramacki@issi.uz.zgora.pl

Moje publikacje znajdziesz w systemie
Moje dane znajdziesz również w systemie
Mój plan zajęć na uczelni.


Informacje dla studentów

Do zdalnego łączenia się z serwerami polecam program PuTTY. Pobierz: putty.zip putty.exe

Do kopiowania plików między zdalnymi serwerami polecam program WinSCP


Wykłady, inne materiały pomocnicze

Podstawy relacyjnych baz danych
Materiały pomocnicze na temat języka SQL - na przykładzie MySQL
Materiały pomocnicze na temat języka SQL - na przykładzie ORACLE
LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP)
PHP + ORACLE
CodeIgniter + MySQL demo
Blog - CodeIgniter demo(demo ze strony http://www.codeigniter.org.pl)
Framework Bootstrap
Funkcje formatujące w Oracle
Oracle - omówienie
Materiały pomocnicze na temat języka PL/SQL
Hurtownie danych i Eksploracja danych (2 pierwsze wykłady)
AJAX
APEX (kopia offline materiałów z portalu apex.oracle.com)
Podstawy optymalizacji zapytań SQL w bazie ORACLE
Materiały pomocnicze na temat LaTeX-a
Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ
3 różne sposoby pracy w środowisku SAS Studio
R
Bazy danych klasy NoSQL
Elasticsearch
Operacja splotu
Jak przygotować prezentację
Podstawowe informacje o sieciach splotowych (CNN)
Podstawowe informacje o klasycznych sieciach neuronowych
Eksploracja tekstowych zasobów internetowych

Laboratoria / Ćwiczenia

Bazy danych (MySQL)
Laboratorium 1: Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front
Laboratorium 2: Podstawy pracy z bazą MySQL
Laboratorium 3: Podstawy języka SQL (polecenia CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT)
Laboratorium 4: Zapoznanie się z wybranym programem wspomagającym projektowanie relacyjnych baz danych
Laboratorium 5: Implementacja przykładowej struktury bazy relacyjnej
Laboratorium 6: Podstawy języka SQL, część 1 (SELECT) Laboratorium 6, pliki
Laboratorium 7: Podstawy języka SQL, część 2 (GROUP BY)
Laboratorium 8: Podstawy języka SQL, część 3 (Złączenia)
Laboratorium 9: Podstawy języka SQL, część 4 (DML: INSERT, UPDATE, DELETE)
Laboratorium 10: Podstawy języka SQL, część 5 (DDL: CREATE, DROP, ALTER)
Laboratorium 11: Wybrane funkcje wbudowane
Laboratorium 12: Dostęp do danych zgromadzonych w bazie MySQL z poziomu przeglądarki internetowej z użyciem PHP Laboratorium 12, pliki
Laboratorium 13: Transakcje w bazach danych
Laboratorium 14: Tworzenie i wykorzystanie indeksów Laboratorium 14, pliki
Laboratorium 15: Import i eksport danych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwanie danych
Laboratorium 16: System przywilejów oraz zarządzanie użytkownikami Laboratorium 16, pliki

Bazy danych NoSQL
Laboratorium 1: Krótki przewodnik po pracy z bazą danych MongoDB
Laboratorium 2: Praca z przykładowymi zbiorami danych z portalu MongoDB Atlas
Laboratorium 3: Replikacja danych w bazie MongoDB
Laboratorium 4: Sharding danych w bazie MongoDB
Laboratorium 5: Krótki przewodnik po pracy z bazą danych neo4j


Język C
Laboratorium 1: Wprowadzenie pracy w środowiski Code::Blocks
Laboratorium 2: Programy oparte o technikę rekurencji
Laboratorium 3-4: Projekt oraz implementacja gry Mastermind (czyszczenie ekranu można zrealizować jak w przykładzie)
Laboratorium 5-6: Projekt oraz implementacja programu "Obszary"
Laboratorium 7-8: Projekt oraz implementacja programu "Odwzorowanie bitowe"
Laboratorium 9-10: Reprezentacja wektorow adokumentów (ang.Term-by-Document Matrix)

Lista z zadaniami
escape sequences (użycie kolorów w konsoli tekstowej)

UNIX/LINUX
Podstawowe polecenia edytora vi
Praca z protokołem SSH
gdb Quick Reference
Podstawy pracy w systemie LINUX
Tworzenie najprostszych programów w języku C w œrodowisku LINUX
Debuger w systemie LINUX
Sterowanie procesem budowania programów – GNU make
Tworzenie oraz korzystanie z bibliotek programistycznych
Dystrybucja oprogramowania
Automatyczne tworzenie skryptu konfiguracyjnego (plik configure) z wykorzystaniem programów automake oraz autoconf. Omówienie programu install

Systemy operacyjne II
Podstawowe polecenia edytora vi
Ćwiczenia laboratoryjne - wszystkie instrukcje